เป้าหมายและวัตถุประสงค์

               

             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ร่วมสนองพระราชดำริและได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของโครงการ โดยได้จัดสรรงบประมาณทั้งในด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพรรณพืชหอมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมถึงกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งนี้ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสนับสนุนการดำเนินการล้วนเกี่ยวเนื่องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯซึ่งมีกรอบแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชของประเทศให้ยั่งยืน  อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการดำรงไว้ซึ่ง ภูมิปัญญาของไทยในด้านการใช้ประโยชน์จากพรรณพืช การประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างทางเลือกเพื่อนำภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติ ทุกกิจกรรมมีคุณค่าต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยฯโดยตรง  นับว่าคณะกรรมการดำเนินโครงการ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายหรือกรอบแนวคิดของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เป็นอย่างดี  ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   สนองพระราชดำริ โดย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ  2550 ” นี้ แสดงถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดำริที่ได้กำหนดไว้  โดยเฉพาะ การศึกษาวิจัยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเยาวชน  เพื่อเป็แนวทางไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศให้ยั่งยืนไดั 

          ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของชาติสืบไป