ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรรมการดำเนินโครงการ ปี 2562