การดำเนินแผนแม่บทช่วง5ปีที่สี่

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแม่บทช่วง5ปีที่สี่( ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน 2554 ) โดยกำหนดกิจกรรม ดำเนินการในโครงการเป็นแบบโครงการต่อเนื่องจำนวน 3 กิจกรรมคือ

1. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

 2. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 3. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

งบประมาณที่ได้รับ        600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ที่มาของงบประมาณ      งบประมาณแผ่นดิน
สถานที่ดำเนินการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการดำเนินงาน

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธาน และผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 กิจกรรม
2) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน
3) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดทำโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดจำนวน 3 โครงการดังนี้

(1) โครงการผลิตเครื่องหอมไทยในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

(2) โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

(3) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช