ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่อยู่ : ถนนนางลิ่นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

E-mail : culcenter.rmutk@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 2287 9600 ต่อ 7262

website : http://www.rspg.rmutk.ac.th 

https://sci.rmutk.ac.th/

https://www.facebook.com/SciTechRMUTK/