โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช
การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืชเป็นการส่งเสริมความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอันจะนําไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดศิลปะแนวใหม่
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน International Innovation Craft Fair 2017 (IICF 2017) ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 103 – 104 เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และยอมรับงานหัตถกรรมไทย สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เป็นเวทีที่ให้โอกาสเยาวชนได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านศิลปหัตถกรรม การจัดนิทรรศการผลงานคณาจารย์และนักศึกษาเป็นการสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยและเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

อนุรักษ์-ปี-60 (1)
สรุปผลการประเมินผลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช