โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ตามกรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ได้กำหนดกิจกรรมการให้ความรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษา/ ทดลอง/ ผลิตหรือประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลที่ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืชเป็นการส่งเสริมความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอันจะนําไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดศิลปะแนวใหม่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน International Innovation Craft Fair

Read more