จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมต่อที่ประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและการสาธิต เรื่องกล้วย : การบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นกับการบูรณาการสู่งานศิลปวัฒนธรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้แนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับชาติสามารถสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ

Read more

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญของฐานการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้ กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อม เช่น งานวิจัยจากเยื่อกล้วย และผลิตภัณฑ์ จากกล้วย ครีมอาบน้ำสมุนไพร

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ตามกรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ได้กำหนดกิจกรรมการให้ความรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษา/ ทดลอง/ ผลิตหรือประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลที่ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืชเป็นการส่งเสริมความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอันจะนําไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดศิลปะแนวใหม่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน International Innovation Craft Fair

Read more