โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ตามกรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ได้กำหนดกิจกรรมการให้ความรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษา/ ทดลอง/ ผลิตหรือประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลที่ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป
จากหลักการข้างต้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตระหนักถึงประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อน โดยการนำประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายขึ้นแต่ยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแบบไทย จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาและให้ความรู้ได้ต่อไป

อนุรักษ์-ปี-60 (2)
สรุปแบบสอบถาม อบรมสมุนไพร