โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อม เช่น งานวิจัยจากเยื่อกล้วย และผลิตภัณฑ์ จากกล้วย ครีมอาบน้ำสมุนไพร และแชมพูจากสมุนไพรไทย และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของพรรณพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจัดภายในมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง และจัดภายนอกมหาวิทยาลัย 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้เข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ฐานข้อมูลจากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม และมีจิตสำนึก อนุรักษ์ และตระหนักถึงความสำคัญของพรรณพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้เรียนรู้การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *