จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมต่อที่ประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและการสาธิต เรื่องกล้วย : การบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นกับการบูรณาการสู่งานศิลปวัฒนธรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้แนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับชาติสามารถสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้แสดงผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย