จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมต่อที่ประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและการสาธิต เรื่องกล้วย : การบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นกับการบูรณาการสู่งานศิลปวัฒนธรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้แนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับชาติสามารถสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ

Read more

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญของฐานการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้ กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อม เช่น งานวิจัยจากเยื่อกล้วย และผลิตภัณฑ์ จากกล้วย ครีมอาบน้ำสมุนไพร

Read more