โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญของฐานการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้ กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามตำราแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านอย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญให้กับนักศึกษา มีความเชื่อว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเหล่านี้จะสามารถพัฒนาต่อยอด และเข้าไปเชื่อมต่อกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) จัดนิทรรศการเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น 2) การสาธิตผสมเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น 3) การแข่งขันผสมเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *